Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

80 metų proga Petrą Špūrą,

gyvenantį Laibgaliuose

Tarytum ąžuolas – stiprus ir ištvermingas,

Tarytum medis Tu šioj žemėje esi.

Žmogus gyvena, kad jis būtų reikalingas,

Kad jo darbais gėrėtųsi visi visi.

Mes linkim ąžuolų žalių tvirtybės,

Jaunatviškos minties ir vyriškos jėgos.

Tegu gyvena Tavyje galia jaunystės,

Kaip ir tie paukščiai miško ąžuoluos.

Kaimynės Genutė, Birutė, Vida

* * *

Stanislavą Petkūnienę 91-ojo gimtadienio proga

Miela Močiute,

Sveikatos ir laimės, džiaugsmų palinkėsim,
Saulėtos padangės, sėkmės, ištvermės,
Kad dar daugel metų bijūnu žydėtum,
Ir mūsų neužmirštum – linkim iš širdies.

Nuoširdžiai sveikina šeima.

* * *

Jubiliejaus proga Praną Švedą, gyvenantį Rokiškyje

Gyvenime viskas praeina – ir džiaugsmas, ir ašaros, skausmas…

Tik metai rikiuojasi į eilę ir plaukus sidabru nubarsto.

Geriau neskaičiuokite metų, tegul Jūsų dienos dar žydi.

Jaunystę, kuri jau praėjo, tegul anūkėliai palydi.

Pusseserės Izoldos šeima

* * *

70-ojo gimtadienio proga Albertą Kavoliūną, gyvenantį Rokiškyje

Na ir kas, kad metų daug praėjo,

Sidabru pasipuošė galva

Tavo rankos triūso negailėjusios

Daug padarė per šituos metus.

Su jubiliejumi sveikina uošvė.

* * *

Garbingo jubiliejinio gimtadienio proga Petrą Vainių

Kaip laikas greit metus skaičiuoja!

Jis bėga lyg sraunus vanduo, jis nesustoja,

Ir nors šiandieną jubiliejų Tu šventi,

Tau metų tiek, kiek jų jauti širdy.

Linkim saulės šviesos, kai lyja lietus,

Linkim lietaus, kai užtrunka kaitra,

Linkim ramybės, kai triukšmas aplink,

Dainų ir juoko, kai spengia tyla.

Draugai V. ir B.

 

* * *

Sveikiname Petrą Vainių, gyvenantį Rokiškyje

,,Vėl gegužio žiedai išpuošė pievas ir klonius…“ – gerai žinoma daina mus nukelia į praeitį. O šiųmetė gegužė Tau tiesia kelią į ateitį – dovanoja gražų Jubiliejų.

Dėkojame Tau už viską: rūpestį, geranoriškumą, nuoširdumą, atjautą… Telydi Tave gera sveikata, stiprybė, o liūdnos mintys, nuoskaudos ir nusivylimai teskęsta užmarštin…

Sveikiname Tave kuo nuoširdžiausiai!

Giminės ir draugai

* * *

Gražaus jubiliejaus proga Violetą Vogulienę, gyvenančią Rokiškyje

Gražiu jubiliejumi obelys pražydo,

Ir tegul daug metų vėl ir vėl žydės.

Šiandien švenčiam gražų Tavo Jubiliejų,

Kuris prakalbo žodžiais išminties.

Skrynios pažinimo, patirties aruodai,

Atjautos, švelnumo, meilės į valias.

Ir neišmatuojami supratimo klodai

Lai gražiai už rankos ateitin nuves.

Būk sveika. Būk laiminga. Dievo palaimos ir angelo globos.

Mama, vyras, vaikai ir broliai su šeimomis

* * *

Joaną Gasiūnienę, gyvenančią Rokiškyje

Žiedais tą naktį lijo:

Žydėjo vyšnios, obelys ir slyvos.

Svaigino baltos, mėlynos alyvos,

Kai šį pasaulį išvydai.

Gražaus jubiliejaus proga mes linkime:

Kad gėlės žydėtų,

Lakštingalos čiulbėtų.

Kad save mylėtum,

Kad skausmui vietos neliktų.

Kad rankos nepailstų,

Kad metai neskubėtų.

Stiprios sveikatos, gerų minčių, šiltų namų, artimųjų meilės.

Regina ir Jūratė

* * *

Deimantinių vestuvių proga
Palmirą ir Alfonsą Janonius,
gyvenančius Kavoliškyje
Pavasaris, ruduo – Jūs visada drauge,
Žiema ir vasara – Jūs visada šalia.
Ir šventės, ir draugai – Jūs visada kartu,
Nelaimės ir vargai – petys petin abu.
Už šypseną – šypsniu, už šilumą – žodžiu,
Už klaidą – švelnumu, ir taip ratu, ratu…
Iš metų į metus gyvenimo keliu
Važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.
Danutė ir Antanas Juškevičiai

* * *

Garbingo 90 metų jubiliejaus proga

mylimą mamą, močiutę ir promočiutę Genovaitę Samulėnienę,

gyvenančią Pandėlyje

Kaip obelis, Mamyt, žydi šitam gegužy,

Šiek tiek liemuo palinko nuo darbų.

Ta metų tėkmė – kaip jaunystės karoliai:

Juose Tavo pavasario veržlumas ir energija,

Vaikystės pievų ir gimtojo beržo žaluma.

O praeity… kiek daug rugsėjų ir skambučių.

Mylimas darbas – mokykla, mokiniai…

Darni šeima, mylintis vyras, sūnus, dukra.

Juk metai – kaip tie paukščiai, vis tolyn.

Sustok dabar, Mamyt, ir pailsėk truputį!

Prie tavo židinio savaitgaliais subėgę vaikai,

Anūkai, proanūkiai vėl čiauškės.

Tepasilieka amžinai širdy

Gegužio sodų šakos baltos baltos…

Ir žodžiai švelniai ištarti ir Tau gėles ištiesiančios mūs rankos.

Sveikatos! Sveikatos!
Dukra Dainora ir sūnus Darius su šeimomis

* * *

Deimantinių vestuvių sukakties proga

brangius tėvelius, senelius, prosenelius

Palmirą ir Alfonsą Janonius

Džiaugiamės didele ir gražia Judviejų švente,

Neišsenkančia meile ir pagarba vienas kitam.

Tad linkime: laikykitės kaip medžiai vienas kito,

Visom šakom ir širdimi.

Tegul po kojom žvaigždės krinta

Ir dega širdys ugnimi!

Sveikiname ir linkime Jums daug džiaugsmingų valandų, sveikatos, prasmingų, ilgų ir laimingų metų!

Vaikai ir anūkai su šeimomis, proanūkiai

* * *

Gimtadienio proga Oną Kalašauskienę,

gyvenančią Pakriaunio kaime (Kriaunų sen.)

Pirmi žiedai gimimo dieną neša

Kasmet, kai žydi sodai ir laukai,

Gegužės vidurys kasmet metus užrašo,

Pridėdamas po vieną – būtinai…

Per tuos metus mintim prabėgi,

Prisimeni lygius kelius, vingiuotus…

Prisimeni, kas džiugino, kas širdį slėgė, –

Tu viską priėmei, kas buvo duota.

Metus savus sušildai gerumu ir darbu, –

Tai lobis, tai didžiausias tavo turtas.

Gimtadienis tegu suskamba laimės varpu,

Žiedais pavasario, svaigiais kvapais užburtas.

Tavo šeima

* * *

Balandžio 30 dieną Obelių seniūnijoje, Pakriaunių kaime,

gyvenantys Danutė ir Vytautas Kišūnai

minėjo 55-erių metų santuokos sukaktį

Sako, ne gyvenimas keičia žmogų, o tik jo akys ima kitaip matyti – audros danguje pastebi rožinį debesį, o pilkoje jūroje – smaragdinę šviesą.

Viskas priklauso tik nuo to, kiek vidinės šviesos sugebame surasti savyje, kad pamatytume pasaulio grožį ir į vienas kitą galėtume žvelgti kaip į gyvenimo dovaną.

Judu vienas į kitą žvelgiate jau ne vienerius metus ir ne kartą įrodėte, kad Jūsų širdžių šviesa geba įveikti visas tamsumas.

Išlikite vienas kitam ir ateityje jaukiu ramybės ir šviesos uostu – sušildančiu ir nuraminančiu, sustiprinančiu ir auginančiu, įkvepiančiu ir apdovanojančiu tik artimiausiam sielos draugui būdingu gerumu.

Su gražiu santuokos sukakties jubiliejumi sveikina šeima ir artimieji

* * *

Garbingo jubiliejaus proga sveikiname mylimą mamą, močiutę ir promočiutę

Oną Mariją Bagužienę,

gyvenančią Abelių kaime (Lailūnų bendruomenė)

Namo vis skubina ir šaukia širdies gerosios šiluma,

Tenai visuomet mūsų laukia be galo išsiilgusi mama.

Dangau, suteik jėgų jai ir sveikatos,

Sunku be galo nešt gyvenimą.

Tebūna jis ramus tokiuose metuose,

Kaip upės išdidžios srovenimas.

Praturtinai Tu mus visus mokėdama save dalinti.

Motut, tesaugo dar ilgus metus

Mus Tavo meilė, rūpestis ir mintys.

Nuoširdžiai sveikina vyras Vincas, dukra Dainora ir žentas Tomas, anūkai Austėja ir Adas su šeimomis

* *  *

90 metų jubiliejaus proga

Genovaitę Paulauskienę

Sako, kad gėles dovanoja tiems, kuriuos labiausiai myli ir gerbia.

Sako, kad ten, kur daug gėlių, nelieka vietos skausmui.

Sako, kad ten, kur žydi gėlės, viešpatauja ramybė ir laimė.

Jums dovanojame viso pasaulio gėles, kad jos žydėtų ir neštų gerą sveikatą ir džiaugsmą.

Su jubiliejum sveikina SB „Aidas“ kaimynai

* * *

Sveikiname

Genovaitę Paulauskienę

Kokia privilegija švęsti 90-ąjį gimtadienį. Tai diena, kurios jūs nusipelnėte, ir nusipelnėte būti apgaubta visa artimų žmonių meile ir rūpesčiu. Tikimės, kad ši diena bus jums pati geriausia! Tikimės, kad tai tik daugelio dar ateinančių laimingų dienų pradžia! Jūs esate įkvėpimas mums visiems! Laimingo gimtadienio.

Jolanta, Giedrius, Gautvidas Baltrušiai

 * * *

80 metų jubiliejaus proga

Mindaugą Petronį, 

gyvenantį Pandėlyje

Obels šaka tau glosto plaukus,

Širdis pavargsta nuo darbų,

Ir laikas bėgdamas ant skruosto

Palieka pėdsakus dienų.

Tegul gyvenimas pins dainą –

Gražiausią dainą iš visų,

O rūpesčiai pro šalį eina

Atnešdami sveikatos valandų.

Stasė Aukštuolienė, Lina Kavaliauskienė,

Regina Rainienė ir Juozas Vingelys

* * *

70 metų jubiliejaus proga Aleksandrą Gubanovą,

gyvenantį Rokiškyje

Daug sveikatos, kuri reikalinga žmogui,

Laimės, be kurios būtų sunku gyventi,

Džiaugsmo, be kurio būtų liūdna.

Ir stiprybės, kuri padeda įveikti sunkumus.

Žmona Janina, Dovilė ir Mindaugas su šeimomis

* * *

Jubiliejinio gimtadienio proga

Zenoną Zavarskį

Pavasariu taku gimtadienis atėjęs, teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų, lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas, o laimės valandos slenka pamažu.

Su gimtadieniu sveikina Rimantas

* * *

95 metų jubiliejinio
gimtadienio proga
Angelę Mikuckienę,
gyvenančią Čivylių kaime
Miela Močiute,
Nuoširdžiai sveikiname Tave gražaus
95-ojo gimtadienio proga. Ir linkime,
kad visada Tave suptų tik geri ir širdžiai mieli žmonės. Stiprios sveikatos ir ilgų metų! Dėkojame už Tavo išmintį, gerumą
ir dosnumą.
Sveikina sūnus Stasys, anūkai Rasa ir Egidijus, proanūkiai Patricija ir Motiejus

* * *

Jubiliejinio gimtadienio proga
mielą mamą, močiutę, promočiutę
Luciją Urbonienę

Lai būna dienos saulėtos ir šviesios,
Be ūkanų ir be skausmų širdy,
O džiaugsmas, ranką Tau ištiesęs,
Telydi visada gyvenimo kely.
Leiski dar kantrybės palinkėti,
Sėkmės, sveikatos, ištvermės stiprios.
Dar daug pavasarių – žydinčių, saulėtų,
Ir švelnios ant lūpų šypsenos.
Sūnūs su šeimomis

* * *

80 metų jubiliejaus proga Lionę Baranauskienę,

gyvenančią Dagilių kaime

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo

Aštuoniasdešimt įvairių žiedų…

Čia visko būta: saulės, vėjo,

Daug praradimų ir vilčių…

Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią,

Pavargo rankos nuo sunkių darbų.

Priimkit šiandien degančią ugnelę

Savo vaikų, anūkų ir proanūkių širdžių.

Vaikai, anūkai ir proanūkiai

* * *

70 metų jubiliejaus proga Aleksejų Veselovą,

gyvenantį Rokiškyje

Mielas Tėveli,
nuoširdžiai sveikiname Tave gražaus 70-ojo jubiliejaus proga. Linkime Tau stiprios sveikatos ir kad visada Tave suptų tik gera linkintys ir širdžiai mieli žmonės. Stiprybės kovojant su visomis gyvenimo negandomis! Dėkojame už Tavo išmintį ir įdomius pasakojimus apie praeitį.
Tave sveikina dukra Larisa, anūkai Adrianas ir Alicija

* * *

80 metų jubiliejaus proga Vilių Zoką,

gyvenantį Juodupėje

Ir žinai, ir jauti, metai bėga ir bėga,

Negali pasilikt ir sustot pakely,

Vėjas plėšia lapus, neša baltąjį sniegą,

O pavasarį čia vėl berželiai žali.

Ir gerai, kad žmogus veržias, eina, svajoja,

Kartais juokias linksmai, kartais rymo ramus…

Ir gerai, kad žmogus širdimi išdainuoja

Savo džiaugsmą ir prasmę ir laimės kelius.

Tavo gimtadienio nuostabų rytą

Norim išpuošti gražiausiais žiedais

Te šypsena Tavo skruostuose švyti

Žengiant likimo skirtais takais.

Danutė, Alvydas, Jonas Maslauskai

* * *

83-iojo gimtadienio proga Emiliją Zizonienę,

gyvenančią Juodupėje

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,

Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru.

Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,

Kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.

Vaikai, anūkai ir proanūkiai

* * *

80 metų jubiliejaus proga

Danutę Šamšonienę,

gyvenančią Pandėlyje

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,
Nors smilkiniuose pražydo jau plaukų sruogelės sidabru.
Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,
Kurie ne vien tik rūpesčius, bet ir laimę atnešė kartu.

Sveikina sesers Birutės šeima

* * *

Garbingo 95 metų jubiliejaus proga gerbiamą

Povilą Saulį

Esate iš ilgaamžių giminės, todėl Jums linkime ne tik pasiekti, bet ir pralenkti savo Motiną metais, kuri sulaukė 105-erių. Niekada nestokojote humoro jausmo, buvote ir esate doras ir teisingas Žmogus!

Aš ne gyvenimo ekspertas,

Aš tik žmogus su širdimi,

Kuris dar žino savo vertę,

Plasnot nenori debesy…

Kolegos ir draugai:  A. Augulis, A. Jakučionis, S. Jasiūnas, V. Kanopa, J. Kriaučiūnas, S. Mekšėnas, A. Mikulis, J. Petryla, V. Pumputis, A. Rudinskas, R. Rušėnas, V. Saulis, S. Smalskys, A. Steponavičius, V. Stočkus, R. Varanius, R. Velykis, V. Vilys, R. Kvedaras, A. Araminas

  • * *

Sveikiname 95-ojo jubiliejinio gimtadienio proga

vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį Povilą Saulį

Labai Tave mylim, džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami būti kartu. Tu nesenstantis, nes linksmas, o linksmas, nes nestokoji taip mielo humoro jausmo.

Nereikia daug – kruopelės meilės

Ir šilto žodžio su jausmu,

Paimt už rankos tą, kas meldžia

Šviesių gyvenimo dienų…

Gerumas nieko nekainuoja,

Padėsi tu – padės ir tau,

Maži darbai širdelėj ploja,

Tau padėka, vilties žmogau!

Patricija ir Dominykas

* * *

 

88-ojo gimtadienio proga Emiliją Patupienę,

gyvenančią Rokiškyje

Daug daug vilčių, minčių, svajonių

Širdis sutiks ir išlydės,

O metai kaip tie paukščiai tolin

Skubės ir vėl skubės.

Tebūna ilgas Tavo kelias,

Ir toliai saulės sklidini,

O metai kaip sraunus upelis

Tegul gaivina laimės vilnimis.

Vaikai, anūkai ir proanūkės

* * *

80 metų jubiliejaus proga

Danutę Kirlienę

Nuoširdžiai sveikiname Tave gražaus 80 metų jubiliejaus proga. Ir linkime, kad visada Tave suptų tik geri ir širdžiai mieli žmonės. Stiprios sveikatos ir ilgų metų!

Irena ir Vytautas Jankauskai

* * *

Garbingo 85 metų jubiliejaus proga Julių Mačiežą,

gyvenantį Jūžintų miestelyje

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,

Ir nueitų dienų graži rimtis.

Tai, kas praėjo, kas jau buvo, –

Kaip kraitis, dovana arba lemtis.

O būsimieji metai tegul būna

Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys.

Elvyra Teleišienė,

Janina, Vidmantas ir Vilmantas Sirvydžiai

* * *

Garbingo 75 metų gimtadienio proga Valentiną Šedį,

 gyvenantį Kavoliškyje

Mylėkime gyvenimą tokį, koks jis yra,

Su druskos sauja ir su liepų medumi,

Mylėkime gyvenimą už tai, kad jis yra,

Mylėkime tiesiog , kad esame jame…

Gimtadienio proga linkime, kad visi ateinantys metai

Būtų pilni optimizmo, dosnūs svajonių,

turtingi sveikatos ir paprastos žmogiškos laimės.

 Zita Č., Zita Z., Monika K., Elena R.,

Liuda M., Gražina K., Antanas Č.

* * *

Jubiliejaus proga Stasytę Mikalauskienę,

gyvenančią Rokiškyje

Šiandien Tau žodį noriu tarti,

Bet nuoširdžiausią iš visų,

Su Jubiliejum palinkėti

Gražių gyvenimo dienų.

Genovaitė

* * *

75 metų jubiliejaus proga Joną Markovą

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius,

Tarsi rudeniniai lapai biro rūpesčiai,

Kaip vanduo upėje skubėjo metai…

Jie nusinešė jaunystės nerimą,

Pastatė ne vieną svajonių pilį,

Padovanojo gyvenimišką patyrimą ir išmintį

Bei įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų.

Sveikina sūnus ir dukra su šeimomis.

* * *

75 metų jubiliejaus proga Julę Kalvelienę,

gyvenančią Kamajuose

Te niekad neapleis energija sparnuota,

Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,

Te niekada pavargti Tau neleis.

Mes linkim Tau energijos, sveikatos

Ir šypsenos, geros, plačios.

Tegul Tau skiriamus ilgiausių metų,

Dar šimtą kartų pakartos.

Steponas, Lena, Bronė

* * *

Jubiliejinio gimtadienio proga Kęstutį Pilipavičių,

gyvenantį Rokiškyje

Ties metų kryžkele stabteli -–

koks laiko greitis!

Užmigdęs dieną vėl skubi į kitą…

gerai žinai, kad verta eiti

ir naują dieną parašyti

su meile, dosnumu, nauju žvilgsniu,

kad viskas būtų taip,

kaip nori Tu…

kad laikas veržtųsi į saugų krantą

ir šildytų dienas

pavasarinis spindulys…

o šiandien – jubiliejinė banga

Tave suranda,

tokia greita, lyg ledo ritulys!

Sveikina draugai

* * *

Garbingo 95 metų jubiliejaus proga Bronę Šapranauskienę,

gyvenančią Suvainiškyje

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,

Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru.

Laiminga būkite sulaukus šitiek metų,

Kurie ne vien tik rūpesčius ir laimę atnešė kartu.

Sveikatos ir Dievo palaimos linki suvainiškiečiai

* * *

Gražaus jubiliejaus proga Oną Prascienienę,

gyvenančią Kriaunose

Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam

Glėbį meilės su laukų gėlėm.

Tegul širdies dosnumas neišsenka,

Veide negęsta šypsena šilta.

Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės

Mes Tau linkim iš visos širdies.

Bendruomenės draugės

* * *

80 metų jubiliejaus proga Oną Prascienienę,

gyvenančią Kriaunų kaime

Prabėgę metai dovanoja gražią sukaktį,

O slenkančios dienos verčia naujus lapus.

Tegul jos būna pilnos stiprios sveikatos,

Kantrybės, džiaugsmo ir laimės.

Tegul niekada nepavargsta

Darbščios rankos ir gera širdis.

Seserys su šeimomis

* * *

Jubiliejinio gimtadienio proga brangią mamą, močiutę, promočiutę Palmirą Janonienę, gyvenančią Kavoliškyje

Tebūna ši diena giedra kaip saulė,

Šviesi kaip motinos skara.

Nieko brangesnio šiam pasauly

Juk už gyvenimą nėra.

Nors laikas greit metus skaičiuoja,

O dienos bėga lyg vanduo,

Tegul pavasariai dainuoja,

Juk Tau širdy dar ne ruduo.

Tad leisk Tau šiandien palinkėti

Sveikatos, laimės ir jėgos.

Ir dar ilgai ilgai budėti

Prie židinio savos šeimos.

Nuoširdžiai sveikina vyras, vaikai ir anūkai su šeimomis, proanūkiai

* * *

Garbingo 85 metų jubiliejaus proga Genovaitę Adomavičienę,

gyvenančią Rokiškyje

Vilties, tikėjimo ir ryžto,

Sėkmės kaip saulė didelės.

Te niekas niekada nedrįsta

Įskaudinti geros širdies.

Tegul žiedai vaisius nokina

Tik didelius ir tik sveikus.

Tegul palaimina ir gina

Visus globojantis dangus.

Stasė ir Albinas

* * *

80 metų jubiliejaus proga Ireną Stašienę, gyvenančią Antanašėje

Miela Močiute,

nuoširdžiai sveikiname Tave gražaus 80-ojo jubiliejaus proga. Ir linkime, kad visada Tave suptų tik geri ir širdžiai mieli žmonės. Stiprios sveikatos ir ilgų metų! Dėkojame už Tavo išmintį, gerumą ir dosnumą.

Tave sveikina anūkai Greta, Renata ir Arnas su šeimomis,

proanūkiai Linas, Simas, Rimas, Titas

* * *

90–ies metų jubiliejaus proga!!!

Mylimą Dieverį, Dėdę Edmundą Kubilių

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Lai būsimieji metai būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

Giminaičiai nuo Biržų krašto

* * *

70 metų jubiliejaus proga Petrą Jočį

Kaip greitai bėga metai…

Ir tūkstančiai brangių dienų.

Todėl šis jubiliejus mena,

Kiek daug jau nuveikta darbų.

Tad iš visos širdies mes

Linkim geros sveikatos, džiaugsmo

Ir daug, be galo daug gerų dienų.

Miliūnų kaimo bendruomenė

* * *

Garbingo 100 metų jubiliejaus proga Joną Jonkų, gyvenantį Rokiškyje

Tu gyveni kaimynių apsupty,

Todėl dažnai susirenkam visi,

Džiaugsmais, vargais dalinamės visi.

Nepastebim, kad 100-metis arti.

Sveikatos ir ramių dienų

Tau linki daug pažįstamų!

Danutė Rimšienė, Lina Puidokienė, Genė Žumbakienė

* * *

Garbingo 100 metų jubiliejaus proga Joną Jonkų, gyvenantį Rokiškyje

Brangus Tėveli, Tetuk Bučeli!

Šimtalapis ąžuolas prilygsta jėgai,

Kurią nešeisi savy per amžių.

Šimtamyliais batais ėjo tavasis likimas,

Šimtasparniai laiko vėjai Tau dainavo.

O mes iš savo jausmų, prisiminimų supinsim pynimą,

Šaltinio vandeniu palaistysim Tavo širdį,

Kad Tu ilgai gyventum.

Linkim šviesių dienų, stiprios sveikatos.

Dukra Virginija su vyru, vaikaitės Sonata, Aistė su vyru,

provaikaičiai Patricija, Tajus ir Tija

* * *

Garbingo 85 metų jubiliejaus proga Petrą Adomonį,

gyvenantį Rokiškyje

Darbinę karjerą kolūky pradėjai,

Su traktorium, plūgu bendrauti norėjai.

Per mokslą statybas gerai išmanei

Ir Rokiškio kraštą per tai pamilai.

Darna, sutarimas  – didelis turtas,

Meile ir darbu šeimoje sukurtas.

Tad būki laimingas, darbštus kaip bitutė,

Kad visad gyvenime šviestų saulutė.

Alfonsas, Arkadijus, Vytautas, Vladas, Romualdas

* * *

Garbingo 85 metų jubiliejaus proga Vladą Raupį,

gyvenantį Rokiškyje

Kaip jaunystės svajos bėgo metai,

Lėkė nesulaikomai skubiai.

O tada atsigręžiam į praeitį,

Rodos, kad tai buvo neseniai.

Mašinas išnaršei visas po „kaulelį“ –

Mažai kas taip moka, mielas Vladeli.

Po pasaulį mašinom daugiau nebedūk,

Gimtojoj žemelėj laimingas ilgai dar pabūk.

Alfonsas, Arkadijus, Vytautas, Petras, Romualdas

***70 metų jubiliejaus proga

Zigmantą KLIŠĮ,

gyvenantį Rokiškyje

Daug laimės ir sveikatos norim palinkėti,

Ir metų daug prasmingų ir ilgų,

Ir kad širdis dar vis ilgai plazdėtų,

Nors ir plaukai pasidabinę jau šerkšnu.

Brolis ir seserys su šeimomis

bei krikšto sūnus Rolandas

* * *

Kunigystės 25 metų proga gerbiamą dekaną Eimantą NOVIKĄ

Viešpats žmogų sutvėrė pašaukdamas.

Žmogus gimė atsiliepdamas.

                                             (V. Daunys)

Sveikiname su gražiu ir prasmingu jubiliejumi! Dėkojame Jums už nuoširdžią bendrystę, dvasinę paramą, buvimą tvirtame savojo pašaukimo kelyje, už vidinę ramybę ir paprastumą. Linkime sveikatos, stiprybės, Dievo palaimos visuose Jūsų sumanymuose ir darbuose. Ir toliau neškite žmonėms paguodą, viltį ir meilę.

                                                                   Kazliškio parapijos tikintieji