Gimtasis Rokiškis SVEIKINAME

SVEIKINAME

blankGarbingo 85 metų jubiliejaus proga Praną MAKUŠKĄ, gyvenantį Rokiškyje

Gyvenimas toks trumpas tarsi vėjas –

Jis lekia vis tolyn ir skuba,

Čia tiktai vasara taip greit prabėgo,

Čia vėl ruduo jau velkas aukso rūbą…

Ir muzikanto duonos teko daug ragauti,

Užaugo sūnūs du lyg ąžuolai,

Gera žmona – namuos lai būna šventė,

Ir viskas tegul sekasi gerai.

O kiek kelių kelelių prakeliauta!

Ir iš tų gražiausių, laimingiausių Tavo metų

Gyvenimas kad kuo ilgiausią juostą Tau išaustų.

Gyvenk, mielasis, linkim daug sveikatos!

Sūnus Aurimas su Loreta ir sūnus Gintautas su Jolanta

* * *

blank75 gimtadienio proga sveikinimai skrieja mielam tėveliui Jonui PAJADAI iš Rokiškio

Plaukuose jau sužvilgo sidabras,

Bet tai nieko – gražesnis tapai.

Tavo meilės šypsnių paliesti

Dideli juk užaugom vaikai.

Mes už daug ką Tau turim  dėkoti:

Ir už meilę, kurią mums davei,

Ir už tai, kad išmokei šypsotis,

Ir už tai, kad beslystant laikei.

Dukros su šeimomis

* * *

blank50 metų jubiliejaus proga Gintautą GELEŽEVIČIŲ

Metai bėgs nesulaikomai greitai,

O širdy visada lai vasara bus.

Neskubėki į rudenį eiti,

Neskubėki skaičiuoti metus.

Tik visuomet būk laimingas –

Ir darbe, ir kely, ir namuos,

Tegul niekad ryžto nestinga

Tau gyvenimo žingsniuos visuos.

Kad esi geras draugas, kaimynas –

Mes visi tai žinom!

Lina, Gintautas, Ona, Jolita, Virgis, Regina, Jonas, Arvydas, Janina, Romanas, Danutė, Rimantas

* * *

 

blankGražaus ir prasmingo 80 metų jubiliejaus proga Verutę GURNIKIENĘ

Miela sese!

Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką,

Nes jos negrįžta…

Brangink kiekvieną šalia esantį,

Nes jie išeina…

Brangink prisiminimus,

Nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės…

Saugok savo viltis ir svajones,

Nes jos padeda gyventi…

Pagaliau saugok pati save,

Nes esi labai reikalinga ir svarbi.

Būk laiminga!

Seserys ir broliai su šeimomis

* * *

blankGarbingo jubiliejaus proga Veroniką GURNIKIENĘ, gyvenančią Rokiškyje

Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas Žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą – ryškią ar blankią, tačiau ypatingą.

Sveikiname Jubiliejaus proga ir linkime nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų, laimingų metų.

Dukra Asta, žentas Žybertas, anūkai Tadas, Gintarė su vyru Tomu, svočia Alvyra

* * *

blank80 metų jubiliejaus proga Joną ŠEDĮ, gyvenantį Aleknų k.

Ar Tu žinai, kad Tavo sodo obuoliai

labai gražiu gyvenimu rašyti?

Jie taip kasmet – metus sutinka ir išlydi…

Šermukšnių kekėmis išraudo dienos

ir vėl su gervėm, vėl kaip debesų laivai

virš namo kraigo išplevena vienos…

O Tu toks pat skubi gyvenimo ražienom,

tik truputėlį baltesniais plaukais.

Ir Tavo žingsnis, jei galvoji, kad lėtesnis,

tai tik dėl to, kad nebėra skubos…

Kaip gera širdžiai! Džiaugsmo ašaros išlietos

kas rytą sužiba vaikų akim languos…

Po obelim prikrito rudeninių obuolių…

Aštuonios dešimtys, sunokusių, brandintų…

Kas būtume mes šiandien, jei ne Tu,

išmokęs meilę imt ir ją dalinti…

Brangiausias mūsų žmogau, dalinamės širdžių šiluma ir šilčiausiais linkėjimais.

Žmona ir penki vaikai su šeimomis

* * *

blank70 metų jubiliejaus proga Giedrūnę DUMBRIENĘ, gyvenančią Juodupėje

Nuaidėjo metai, bėgo margos dienos,

Rūpesčiai įspaudė Tau veide žymes.

Sidabru pabalo plaukas jau ne vienas –

Gal net prisidėjom retkarčiais ir mes.

Kai bus šiltos dienos, lietūs rudeniniai,

Lai nedaužo vėtros Tau daugiau širdies,

Tegul nuolat džiaugsmas Tau gyvens krūtinėj

Ir žvaigždė į laimę visą kelią švies.

Vyras Vytautas, dukra Renata, sūnus Egidijus, žentas Darius, anūkai Dovydas, Simonas ir Benediktas

* * *

blank

      70 metų jubiliejaus proga Moniką RAIŠIENĘ, gyvenančią Suvainiškyje

Mylima Mamyte!

Te niekad neapleis energija sparnuota,

Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis,

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,

Te niekada pavargti Tau neleis.

Mes linkim Tau energijos, sveikatos

Ir šypsenos, geros, plačios.

Tegul Tau skiriamus „Ilgiausių metų“

Dar šimtą kartų pakartos…

Dukros Rasa ir Aušra su šeimomis, vyras Petras

* * *

blankJubiliejaus proga Aldoną GRUBINSKIENĘ, gyvenančią Kriaunose

Likimas Tau nuaudė margiausią gyvenimo juostą.

Įpynė meilės, saulės ir vilčių.

Tad grūdino Tave jis kantriai, įpindamas

Sidabrinių snaigių į rudenio spalvotą pluoštą.

Tegu į širdį plūstantis gerumas kloja taką.

Te sveikata ir Dievo palaima neapleidžia niekada.

Draugės

* * *

blank

64-ųjų vestuvių metinių proga Genovaitę ir Jeronimą RAGELIUS, gyvenančius Papilių k.

Pavasaris, ruduo – Jūs visada drauge. Žiema ar vasara – Jūs visada šalia.

Ir šventės, ir draugai – Jūs visada kartu. Nelaimės ar vargai, petys petin abu.

Už šypseną – šypsniu, už šilumą – žodžiu. Už klaidą – švelnumu, ir taip ratu, ratu.

Iš metų į metus gyvenimo keliu važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.

Nors nejučiomis prabėga metai ir viskas lieka praeity,

Bet tas gyvenimas – lyg viesulo verpetas palieka pėdsakus širdy.

Negrįžta valandėlė nė viena ir nė minutei laikas nesustoja…

Išmokit džiaugtis kiekviena diena, kurią likimas Jums padovanojo.

Ir lai jausmas jaunystės širdyje taip greit nepraeina — pasidžiaugti dar leiskit Jūsų meile visiems!

Sveikina vaikai ir anūkai su šeimomis.

* * *

blankGražaus jubiliejaus proga Antaną VALSKĮ

Daug daug vilčių, minčių, svajonių

Širdis sutiks ir išlydės,

O metai kaip tie paukščiai tolin

Skubės ir vėl skubės.

Tebūna ilgas Jūsų kelias,

Ir toliai saulės sklidini,

O metai kaip sraunus upelis

Tegul gaivina laimės vilnimis.

Anūkė Kornelija ir marti Dalia

* * *

blank85 metų jubiliejaus proga Stasę DRUČIŪNIENĘ, gyvenančią Dauliūnų k.

Laiko upei niekas nepastatė užtvankos, kad ją sulaikytų. Ji bėga ir bėga per žemę ir žmogų. Tik niekad nebėga atgal…

Sveikina ir stiprios sveikatos linki sesuo Onutė, sūnėnų Arvydo, Gintauto ir Dariaus šeimos.

* * *

blankGražaus jubiliejaus proga Stasę DRUČIŪNIENĘ

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,

Raizgės raukšlės ir balo plaukai,

Tik širdis patikėti negali,

Kad tiek jau galėjo praeit.

Nusimeski tą rūpesčių naštą –

Praeitis tebūnie lyg daina,

Leiski šventės proga palinkėti,

Kad sėkmė, puiki sveikata

Lydėtų Tave visada.

Sūnėnas Irinėjus su žmona, anūkai Marius ir Eimantas su šeimomis, proanūkiai Aronas, Žakas, Kostas ir Austėja, dukterėčia Violeta su šeima

* * *

blankJubiliejaus proga Virgilijų GAIDĮ, gyvenantį Kavoliškyje

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,

O kad laimingas būtų – tiek nedaug:

Truputį saulės, kada lyja,

Lašo lietaus, kai kaitra už lango,

Šiltos šypsenos, kai liūdna,
Minutės vienatvės, kai triukšminga,

Muzikos ir juoko, kai nuobodu,

Ir artimųjų rankos, kai būna sunku.

Sveikina žmona, vaikai ir jų šeimos.

* * *

blankGražaus jubiliejaus proga Saulių PITRĖNĄ, gyvenantį Zarinkiškio k.

Tegul pro šalį dar laimė nepraeina,

Tebūna ji ilgesnė už metus.

O metai dosniai tedalina meilę,

Sveikatą, laimę ir džiaugsmus.

Mylimą vyrą, tėvelį, senelį sveikina žmona, dukros, sūnus, žentai, marti ir anūkai Iglė, Eivis, Smiltė.

* * *

 

blank80 metų jubiliejaus proga Veroniką MATIUKIENĘ, gyvenančią Zarinkiškių k.

Ačiū Tau už meilę, už naktis bemieges,

Už švelnumą rankų, šilumą širdies.

Visada Tu būsi kaip gražiausias žiedas,

Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.

Su šilčiausiais linkėjimais sveikina vaikai.

* * *

blankGražaus jubiliejinio gimtadienio proga Ireną ŽINDULIENĘ

Linkim Tau laimės ir sveikatos,

Nuotaikos geros ir daugel metų,

Kad lyg gėlė nuostabi žydėtum,

Per sunkų darbą pelnius pagarbą visų.

Kad niekad nei rūpesčių, nei skausmo valandų

Savam kely Tu neturėtum…

Sveikina Konstantinavos bendruomenės santalkos tarybos nariai.

* * *