„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas. Menas – tai didysis žmoniškumo pranašas daiktų pasaulyje.“

Vydūnas

2018-ieji  Rokiškio rajono literatams, susibūrusiems „Vaivorykštės“ klube, buvo įsimintini ir svarbūs. Dalyvaudami projekte „Neišsemiama kūrybos versmė“, literatai aktyviai įsiliejo į renginių ciklą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir būsimoms Kultūros metų Rokiškyje veikloms.

Ypač svarbus rajono literatams buvo literatūrinis konkursas „Čia žydi vardas Lietuvos“. Konkurse dalyvavusių literatų kūryba publikuota „Vaivorykštės“ išleistame 2019 m. kalendoriuje.

Nieko nėra nuostabesnio ir kilnesnio, kaip savo mintis, išgyvenimus ir vizijas skirti kraštui, kuriame gimėme, užaugome, kuriame savo kūrybą skyrėme ir skiriame gimtinės peizažui, tėviškės istorijos vingiams, garbių žmonių atminimui atskleisti. Tėvynė Lietuva, istorinė tautos atmintis, rajono kultūros metraštis, tautos dvasia, tėviškės kaimo kryžius, mielų ir artimų žmonių šiluma, išėjusiųjų į Amžinybės sodus atminimas – visa tai slypi neišsenkančiuose kūrybos šaltiniuose, kurių versmė gaivina, kviečia stabtelėti, susimąstyti, dalintis savo kūrybos vaisiais, abipusėje bendrystėje su skaitytoju pažinti mus supančią aplinką, pasvajoti, parymoti prie gimtinės beržų, atsigerti gyvybės versmės iš vaikystės šulinių… Tyro žavesio ir paprasto jaukumo „Vaivorykštės“ klubo literatų kūriniams suteikia pilietiškumo motyvai, amžinųjų žmogaus gyvenimo vertybių aukštinimas. Nėra abejonės, jog kiekvieno literato kūryba atspindi jo individualumą, vertybių skalę, santykį su gyvenimo tikrove.

Pradėdami Rokiškio kultūros metus, tikimės, jog rajono literatų kūryba „Gimtajame Rokiškyje“ nors retsykiais ras kelią į rokiškėnų namus ir pakvies skaitytoją ieškoti gėrio ir šilumos ne visad švytinčios kasdienybės ritme.

Vida Papaurėlienė            

Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ pirmininkės pavaduotoja

Vida Papaurėlienė

Suradom Lietuvą

Kaip Lietuvą surasti, sese?

Kaip Lietuvą mylėti, broli?

Čia svyra žalios beržų kasos,

Čia veda vieškeliai namolio.

Ar moki žmogų tu suprasti,

Užjausti, guosti ir kovot?

Maironio lyrą pasitelkus

Surasti Lietuvą, globot?

Tausoti kalbą, žemę, dainą

Ir papročius – jie perlai mūs…

Ar moki Lietuvą surasti?

Ar brangini tautos namus?

Mes bjaurasties nekęsim niekad

Ir Meilės semsimės iš Jo.

Maironio priesakai palieka

Brangioj šalelėj – Lietuvoj.

Ar myli Lietuvą, sesute,

Ko vertas tavo žodis „taip“?

Tik nepalik Tėvynės savo,

Iš gimto krašto neišeik.

Mes, Lietuva, tave suradom

Maironio dainiaus eilėse,

Kalboj, tarmėj, grumstely žemės,

Gimtinės savo peizaže.

Už laisvę

Už laisvę, Vasario 16-tą gimusią,

Už laisvę, kančias ir skausmus…

Plevena liepsnelė, Vasarį tą gimusi,

Istorijos vingiuose – lietuvis taurus…

Už Lietuvą laisvą – lyg žydinčią gėlę…

Trispalvė plevena – čia mes, mes laisvi,

Numetę vergystę – kaip sapną, kaip gėlą,

Priklausom tik sau, savo žemei visi.

Išdygo  žodis

Išdygo žodis – žodis vaiko mažo,

Ir suposi jo šypsenoj gėlėtoj,

Išaugo žodis…Lengvas lyg plaštakė,

Plasnojo, džiūgavo iš lėto…

Pražydo žodis, meile suvešėjo,

Pasaulį piešė kontūrais ir štrichais,

Linkėjau žodžiui tam aš gero vėjo,

Žinojau – žodyje pasaulis kitas.

Kai metų vingiai medį vainikuoja,

Kai žodis auga, žydi ir liepsnoja,

Virsme gyvenimo dėsningam

Tik žmogui tenka būt laimingam. 

Danutė Mažeikienė

Čia  vaikystės  žemė

Čia namai namučiai. Čia vaikystės žemė.

Čia tėvų, senolių, protėvių kapai.

Ar seniai sušvito prieblandos sutemę,

Ar seniai, žemele, vėl sava tapai?

Tave nuolat mindė sunkios priešų kojos.

Tave girdė kraujo upėmis, deja.

Lietuva, kiek amžių visa tai kartojos,

Kaipgi Tu ištvėrei, vėjų lelija?

Iš tavęs ateinam. Į tave sugrįžtam.

Be pasirinkimo – norime ar ne.

Virš savęs pakilti nebeturim ryžto,

Vaikštome randuota tavo krūtine.

Tavojo gerumo neapglėbsiu rankom,

Širdimi bandau vis skaudžiai atvira.

Tau esu dėkinga ir man to užtenka –

Jausmas nemeluotas, ašara tikra.

Čia vaikystės žemė. Čia namai namučiai.

Čia žolė žalesnė ir dangus arčiau.

Tegu lyja lietūs. Tegu vėjai pučia.

Gražesnės po saule niekur nemačiau.

Antanas  Žilinskas

Išėjimai

Iš pavasario vėjo

Ir iš klevo sulos,

Iš senųjų namų,

Kur šunelis nelos

Išėjau ten, kur toliai vyliojo,

Išėjau ten, kur niekas nelaukė,

Nors širdis vis kartojo:

Gal surasi, sutiksi, išvysi

Šio gyvenimo margąją paukštę,

Savo tolimo sapno miražą.

O pavargęs kelyje sustojau

Ir, deja, pamačiau,

Kad visko buvo taip maža,

Kad visko buvo per daug…

Vladas  Liolys

Lietuviai laisvę atgavę

Ją nuo priešų apgynę,

Neskubėjo prie puotų stalo,

Statė paminklą TĖVYNEI.

Čia ąžuolai augo,

Vešliai išlapojo,

Jie Tėvynės Laisvę

Ir paminklą globojo.

Ta svajonė šviesi

Ąžuolų šlamesy,

Viesulų audrose

Neužgeso širdyse.

Išliko paminklas

Per šėlstantį šaltį.

Čionai susirinkom

LAISVĖS VĖLIAVĄ iškelti.

Alė Darata  Kazlauskienė 

Tėviške biržietiškė

Saulala jau laidžias viršum brolia krūmų,

Kurgi būsi matįs šitokį gražumų.

Dungs nuraudonavįs, saulalį apsupįs,

Gražė atsispindž undeny virš upės.

Nutila paukštelė, kiškė nebestriuos,

Inkilan užsnūda daininiks špuoks.

Šitokia ramuma, šitokia gražuma

Nereik išmainyt unt geriausią rūmą.

Dovanok, brungioj tėviškėl mana,

Paliko tavi, kur tėvė gyvena.

Tau, brolali miels, šito saula švieč,

Retkarčės mani unt svečių pakvies.

Tėvynė

Tėvynė – ar tik žemėlapis mokyklos vadovėly,

Išsiuvinėtas siūlais upių mėlynų?

Akelėm ežerų, kalneliais smėlio

Ir žodis taip dažnai girdėtas iš dainų?

Atleisk, Tėvyne. Tavęs gerai aš nepažįstu,

Nors  Tu už Gruziją ar Turkiją arčiau.

Dar ir Maironis sakė, kad graži Tu,

O aš to grožio beveik ir nemačiau.

Nesigėrėjau Tavimi aš nuo Ladakalnio,

Net Mosėdžio muziejuj nebuvau.

Neaplankiau tiek daug piliakalnių,

O savo kasdienybėj pražuvau.

Nevažiavau pro Luokę, į aukščiausią kalną

Neįkopiau  ir Nidos smėlio nežarsčiau.

Dabar jaučiu abejingumo kainą –

Mane ji slegia vis kaskart skaudžiau.

Kai aš lengva kaip pūkas būsiu

Ir kilsiu ligi debesų aukštų,

Aš iš aukštai aprėpsiu Tave visą, visą

Ir vaizdą pasiimsiu su savim kartu.

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie