Renginio akimirka. „ Vaivorykštės“ klubo archyvo nuotr.

Visas gyvenimas – kūryba

Vida Papaurėlienė, rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ viena iš įkūrėjų, poetė, pedagogė, šį mėnesį šventusi gražų jubiliejų ir ta proga išleidusi poezijos rinktinę „Išdygo žodis“ sakė, kad visas gyvenimas yra kūryba, ieškojimas nusiraminimo, išsisakymas kažkam, ko net nepažįsti. Pasikalbėjimas su savimi, su knygos mylėtojais, poezijos gerbėjais. Kūryba suteikia jėgų ir palaimos, pakylėja virš kasdienybės.

„Vaivorykštės“ pirmininkė Salvinija Kalpokaitė apžvelgė klubo veiklą, literatų kūrybą praėjusiais metais.

Klube – apie trys dešimtys žmonių

Šiuo metu klubas vienija apie 30 narių, aktyviausi iš jų: Danutė Mažeikienė, Alė Kazlauskienė, Vida Papaurėlienė, Laima Bieliūnienė, Reda Kiselytė, Zita Mironienė, Stasė Junokienė, Antanas Žilinskas, Stasys Varneckas, Dainora Mineikienė, Gražina Pitrėnienė, Daiva Vilkickienė, Albinas Sakapilvis, Vladas Liolys, Alfonsas Keraitis, Romualdas Jukna, Genė Janušienė, Jolanta Augulienė ir kt. „Tarp literatų vyrauja  moterys ir vyresnio amžiaus įvairių specialybių kūrėjai. Jaunimui paskatinti organizuojame  įvairius konkursus. Daugelis literatų žinomi ne tik rajone, bet ir už jo“, – sakė S. Kalpokaitė. Jos žodžiais, dauguma  literatų yra aktyvūs, pilietiški bendruomenių nariai. Juos vienija tarpusavio supratimas, bendradarbiavimas ir kūrybinis tobulėjimas. Visa tai vyksta teminėse literatūrinėse popietėse, poezijos šventėse, literatūriniuose skaitymuose, susitikimuose prie arbatos puodelio, kai pristatomos klubo narių išleistos knygos.

Rokiškėnai literatai – praeities tradicijų saugotojai, jų mėgėjiškumo sklaida virsta eilių knygomis, dainų posmais. Nemažai sukurta dainų V. Papaurėlienės, D. Mažeikienės žodžiais. Išleisti trys rajono literatų kūrybos almanachai.

Darbų – marios

„Neįkainojamą vertę literatų gyvenime įgyja bendradarbiavimas su kitų rajonų kūrėjais. „Vaivorykštės“ nariai bendrauja su  Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir kitų rajonų literatais“, – sakė S. Kalpokaitė. Ji priminė, kad pernai literatai parengė ir įgyvendino projektinį renginių ciklą „Neišsenkanti kūrybos versmė“. „Ta proga rajono literatai kartu su J. Keliuočio viešąja biblioteka, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centru organizavo nemažai renginių, susitikimų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir Kultūros sostinės metams pasirengti. Vyko literatūrinis konkursas „Čia žydi vardas Lietuvos“. Dalyvių kūryba publikuota „Vaivorykštės“ išleistame  2019 m. kalendoriuje. 2018 m. balandyje popietė „Laisvė skaityti“, skirta Pasaulinei knygos dienai. Šv. Juozapo koplyčioje rengta „Poezijos pavasario“ šventė. Vasarai baigiantis literatai dalyvavo Rokiškio kultūros centro organizuotose „Vasaronėse“. Rudenėjant grupė kūrėjų dalyvavo Panemunio bibliotekos organizuotame renginyje šviesaus atminimo poeto Vytauto Šavelio 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Vykta į Aleksandravėlės tradicinę šventę, skirtą Pauliui Širviui. Susitikta su kultūros žurnalo „Nemunas“ vyr. redaktore, poete, vertėja Erika Drungyte. Dalyvauta kituose renginiuose“, – sakė „Vaivorykštės“ pirmininkė.

S. Kalpokaitės žodžiais, rajono literatai gyvena kūrybos verpetuose, savo darbuose, svajose, išgyvenimuose. Tikėdami ir vildamiesi, laukdami ir kurdami, fiksuodami įvykius, prisiminimus, visa tai užrašydami, dalindamiesi mintimis, kūrybos vaisiais, pristatydami naujas knygas, bendraudami, susitikdami su žymiais rašytojais, poetais, aktoriais, muzikais, išvykdami pas kolegas į kitus rajonus. „Dar kiti – rengdami projektus, ieškodami finansinės paramos, organizuodami renginius“, – sakė S. Kalpokaitė.

Šį sausį gražius jubiliejus šventė S. Junokienė ir V. Papaurėlienė – vienos aktyviausių rajono literačių. V.  Papaurėlienė – literatų klubo garbės pirmininkė, LKRS Rokiškio skyriaus narė, jai suteiktas Lietuvos kaimo kultūros šviesuolio vardas. Literatai jas nuoširdžiai sveikino, įteikė po kuklią dovanėlę , linkėjo stiprios sveikatos, kūrybinės sėkmės,  svajonių išsipildymo.

Naujos knygos

2018 m. pabaigoje dienos šviesą išvydo ketvirtoji V. Papaurėlienės knyga „Išdygo žodis“.  Autorės žodyje ji  rašo:  „Į skubančio laiko delnus kiekvienas žmogus suplukdo džiaugsmą ir nerimą, skausmą ir kartėlį, savo svajones, viltis ir vizijas.“ „Jos eilėraščių lyrinis subjektas veda skaitytoją džiugių išgyvenimų vieškeliais, stabteli prie pamatinių vertybių, stebi aplinką ir save, ieško dermės, glaudžiasi prie neišsemiamų ilgesio ir meilės versmių, kartais suklūsta skausmingų monologų paraštėse“, – rašoma apie poetės  naujausią knygą.

D. Tumonytės-Mažeikienės knyga – „Jei galėčiau Tau kelią nuausti…“ ( šimtas eilėraščių Lietuvos šimtmečiui). D. Mažeikienė – taip pat LKRS Rokiškio skyriaus, Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos (KRA) „Menų sodas“ bei KRA „Kauno branduma“ narė. Už aktyvią kultūrinę ir literatūrinę veiklą 2017 m. LKRS valdybos nutarimu jai suteiktas Lietuvos kaimo kultūros šviesuolės vardas.

„Danutės kūrybos negalima įsivaizduoti be meilės Lietuvai ir gimtinei, be pagarbos tėvui ir motinai, tautos sūnums ir dukroms, tėvynės laisvės gynėjams, tikėjimui, poetams klasikams, kolegoms literatams, iškeliavusiems į amžinybę. Danutė rašo apie tai, kas brangu jai pačiai – kas šventai nugulę atminty, kurios neištrins bėgantys metai, nes žmogui neduota tylėt kaip žemei, o skirta kalbėti, priminti, nes žodyje gyva tautos dvasia. Duota kalbėti gražiausia žemėje kalba – skambia lietuviška šnekta, žodžiu, kurį vystom kaip mažą vaiką, užauginam, o tada jis jau supa mus, neša. Danutės žodžiai skrenda, pindami vainiką Lietuvai, beldžiasi į širdis ir kalbina jas. Poetei brangūs lietuvybės ženklai, atėję iš protėvių laikų – ąžuoliniai kryžiai, amžius garbingai stovintys ir pasiruošę padėti suklupusiems… Poetei iki šiol sapnuojasi ir atminimų žvakėm liepsnoja baltieji gimtinės sodai, išmintingo tėvo ramybė, mėlyni mamos  akelių ežerėliai,  upelių muzika ir žiogų malda… Danutė ne tik gėrisi ir prisimena, jai skauda dėl neteisybės, skriaudų, burnų alkanų… Ji prašo atleidimo už neapsėtą lauką, už dilgėlyną prie namų, už širdį, niekad nemylėtą… Tačiau, nors ir skauda, eilės kviečia atleisti vieni kitiems, nes bėgantys metai atleidžia net kaltiems. „Nors sau IŠTIES YRA SUNKIAU ATLEISTI nei kitam,  širdies juk negali pakeisti“, – sako poetė“, – kalbėjo Daiva Vilkickienė, bibliotekos direktorės pavaduotoja.

G. Degutytės-Pitrėnienės knygą „Atadariau lunginyčias“ pristatė bibliotekos Antanašės filialo vyresnioji bibliotekininkė Ritė Gernienė: „Tai ailutės ir kiti paprovijimai rytų aukštaičių tarmi ir rakiškėnų patarmi. Ji savo antrąją knygą skiria keturiems anūkams. Autores žadelyje rašoma: „Atadariau lunginyčias, a paskiau ir lungų. Išskrida žadelis Kriaunas upes pakruntem, gimta Pakriaunia kaima panuovaliais, ažsuka sanojan gryčian, aplunke tevalius. Unt akmena susėdį pasirakavam, pasirakavam…“

Stasio Varnecko publicistinių humoreskų knygą „Pašilių naujienos“ pristatė Salvinija Kalpokaitė.

„Satyros ir humoro keliai susitiko knygoje „Pašilių naujienos“. Po Pašilių apylinkes jie nutarė keliauti kartu. Kaip seksis, sužinosite perskatę S. Varnecko knygą „Pašilių naujienos“. O šiandien  mintimis pasidalins jų piršlys, gerai „pažįstantis“ Pašilius ir jų gyventojus – knygos autorius. Stasys sugeba vaizdingai, meniškai, įdomiai sukurti publicistines humoreskas – trumpus, juokingo ir linksmo turinio prozos kūrinius, kuriuose satyriškai išreiškiamas pasipiktinimas negatyviais ar nepriimtinais reiškiniais, išjuokiamos ydos, trūkumai, silpnybės. Tikslas – gerinti ir skaidrinti žmogaus prigimtį, kelti sąmoningumą, gerovę sukeliant visuomenės  pajuoką dėl to, kas yra nepriimtina. Tai, kuo mes gyvename, koks yra kaimas, jo gyventojai, kuo jie domisi, kaip jiems sekasi, apie tai knyga. Joje 55 humoreskos“, – kalbėjo S. Kalpokaitė.

Susirinkusiesiems muzikinį sveikinimą skyrė Juodupės gimnazijos 3g klasės moksleivė dainininkė Kamilė  Maračinskaitė.

Literatai renginį tęsė prie kavos. Ilgai netilo kalbos, skambėjo dainos, liejosi eilės.

Parengė Reda MILAKNIENĖ

Prie Dirdų

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie