Obelių geležinkelio stoties likimas pakibo ant plauko: galimas atvejis
Obelių geležinkelio stoties likimas pakibo ant plauko: galimas atvejis

 Siekdama gerinti krovinių pervežimo sąlygas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsisako trijų tarpinių stočių, aptarnaujančių prekinius traukinius. Ši reforma aktuali ir mūsų rajonui: artimiausiu metu planuojama uždaryti Obelių geležinkelio stotį.

Trys sto­tys

Vy­riau­sybės spren­di­mu, nu­tar­ta užda­ry­ti ge­ležin­ke­lio ruožo Rad­vi­liškis-Pagėgiai dvi – Ba­ta­kių ir Šien­lau­kio bei ne­to­li Lat­vi­jos sie­nos Obe­lių ge­ležin­ke­lio stotis, kurio­se ke­lei­viai ne­beap­tar­nau­ja­mi nuo 2001 metų. AB “Lie­tu­vos ge­ležin­ke­liai” spe­cia­listų pa­skaičia­vi­mu, užda­rius mažai nau­do­ja­mas tar­pi­nes sto­tis, pre­ki­niai trau­ki­niai galės važiuo­ti greičiau, todėl bus ga­li­ma ap­tar­nau­ti di­desnį kro­vi­nių srautą bei su­mažin­ti jų vežimo sąnau­das. Be to, ben­drovė su­tau­pys ge­ležin­ke­lių stočių veik­los išlai­das, ku­rios iki šiol per me­tus siek­da­vo apie 833 tūkst. litų. Minėto­se ge­ležin­ke­lio li­ni­jo­se pa­gerėtų eis­mo sau­ga: jo­se nu­ma­to­ma dieg­ti pažan­gias trau­ki­nių eis­mo val­dy­mo ir or­ga­ni­za­vi­mo tech­no­lo­gi­jas. Ko­kia Obe­lių ge­ležin­ke­lio sto­ties at­ei­tis? Obe­lių se­niūnas Eu­ge­ni­jus Narkūnas pri­si­minė, jog prieš ke­lio­li­ka metų trau­ki­nys iš Šiau­lių važiuo­da­vo ne tik iki Obe­lių, bet ir iki Šape­lių kai­mo. De­ja, dėl mažo ke­lei­vių srau­to 2001 m. ko­vo mėn. minėtas maršru­tas bu­vo su­trum­pin­tas iki Ro­kiškio, nors vie­tos gy­ven­to­jai tam la­bai priešino­si, net gra­si­no strei­kuo­ti. “Prieš dve­jus me­tus at­nau­jin­tas ge­ležin­ke­lio sto­ties pa­sta­tas. Neįsi­vaiz­duo­ju, kas ja­me bus, jei išsi­kels ge­ležin­ke­li­nin­kai”, – dve­jo­jo se­niūni­jos va­do­vas.

Nu­ro­dymų dar nėra

 “Lie­tu­vos ge­ležin­ke­lių” at­sto­vas spau­dai Al­gis Pa­lio­nis “Gim­ta­jam Ro­kiškiui” sakė apie nai­ki­na­mas sto­tis nie­ko kon­kre­taus nežinan­tis. “Ke­lių ne­di­de­lių šalies stočių užda­ry­mas nėra svar­biau­sias ben­drovės klau­si­mas. Nors kon­krečios vie­tovės žmonėms ši pro­ble­ma ga­li būti pa­ti rimčiau­sia. Juk sa­vos pro­ble­mos arčiau­sia kūno: už ke­lias­dešimt tūkstančių ki­lo­metrų įvy­ku­si didžiulė ne­laimė, kad ir žemės drebėji­mas, ga­li at­ro­dy­ti men­ka, pa­ly­gin­ti su sa­vo­je pa­ra­pi­jo­je įvy­ku­sia ne­lai­me”, – išvedžio­jo at­sto­vas spau­dai. “Lie­tu­vos ge­ležin­ke­lių” fi­lia­lo Šiau­lių ge­ležin­ke­lių in­fra­struktūros di­rek­to­rius Al­gir­das Ka­ružis sakė, jog minėtas spren­di­mas pri­im­tas tik Vy­riau­sybės lyg­me­niu. Kon­krečių nu­ro­dymų, kaip tai bus at­lie­ka­ma, dar nėra. “Ne­di­delės sto­tys rei­ka­lin­gos trau­ki­nių eis­mui re­gu­liuo­ti ir kro­vi­niams per­krau­ti. Obe­lių ge­ležin­ke­lio sto­ty­je pir­mo­sios pa­slau­gos se­niai ne­be­at­lie­ka­mos, o kro­vi­nių srau­tas su­mažėjo iki mi­ni­mu­mo: prak­tiškai jų nebėra. Ka­dan­gi sto­tis ne­at­lie­ka ko­mer­cinės veik­los, ją užda­ry­ti tiks­lin­ga”, – aiški­no fi­lia­lo va­do­vas. Anot jo, dėl sto­ties užda­ry­mo ei­li­niai obe­liečiai pro­blemų ne­pa­tirs. Pen­kiems sto­ties dar­buo­to­jams pla­nuo­ja­ma pa­siūly­ti kitą darbą.

Pa­ki­bo ant plau­ko

“Pa­ki­bo­me ant plau­ko. Vy­riau­sybė jau nu­sprendė. Mums be­lie­ka lauk­ti kon­kre­tes­nių nu­ro­dymų, ka­da per­ei­si­me į kitą darbą ar tap­si­me be­dar­biais”, – sakė Obe­lių ge­ležin­ke­lio sto­ties viršinin­kas Vla­das La­pins­kas. Anot jo, si­tu­a­ci­ja la­bai sudėtin­ga: vi­si sto­ties dar­buo­to­jai ge­ležin­ke­lio sis­te­mo­je dir­ba 10-20 metų, todėl neįsi­vaiz­duo­ja, kur ki­tur galėtų su­si­ras­ti dar­bo. Viršinin­kas sakė, jog kas­met trau­ki­nių srau­tas mažėja, nors jų pa­si­skirs­ty­mas ne­to­ly­gus: būna, kad per parą ne­pra­važiuo­ja nė vie­nas trau­ki­nys, tačiau kar­tais – po 6-8. Sto­ties viršinin­kas ma­no, jog obe­liečių lau­kia Pa­ne­munėlio ge­ležin­ke­lio sto­ties li­ki­mas: iš pa­sta­to išsikėlus ge­ležin­ke­li­nin­kams, jis ta­po ne­nau­do­ja­mas, jo lan­gai užkal­ti no­rint ap­si­gin­ti nuo va­gių ar įsi­laužėlių. Pa­ne­munėlio se­niūnas Ani­ce­tas By­tau­tas pri­si­minė, jog ne­nau­do­jamą sto­ties pa­statą bandė išsi­nuo­mo­ti Pa­ne­munėlio ge­ležin­ke­lio sto­ties kai­mo ben­druo­menė, tačiau pa­sta­to sa­vi­ninkė AB “Lie­tu­vos ge­ležin­ke­liai” pa­prašė ne­re­a­liai di­delės su­mos, todėl ben­druo­menė su­ma­ny­mo at­si­sakė.

 

Dalia Zibolienė

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: