Vakar Juozo Tūbelio gimnazijoje XII laidos abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Jiems priminta
Vakar Juozo Tūbelio gimnazijoje XII laidos abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Jiems priminta

 

Vakar abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis, o pirmadienį privalomuoju  lietuvių kalbos egzaminu prasidės brandos egzaminų sesija. Joje dalyvaus beveik 50 tūkst. Lietuvos jaunuolių. Tuo tarpu  mūsų rajonas šiemet  išleidžia rekordiškai didelę laidą – mokyklas baigia 543 abiturientai.

 

Dau­giau nei per­nai

Per­nai turėjo­me 492 abi­tu­rien­tus, šie­met pusšimčiu dau­giau – 543. Skaičius pa­di­di­no tai, kad dau­giau nei per­nai bai­gia Tech­no­lo­gi­jos, ver­slo ir žemės ūkio mo­kyklą bei Su­au­gu­siųjų mo­ky­mo centrą. Skaičiuo­ja­ma, jog ryškus mo­ki­nių mažėji­mas pra­sidės po dvejų metų. Dau­giau­sia dvy­lik­tokų J.Tūbe­lio gim­na­zi­jo­je – 104, “Ro­mu­vo­je” – 102, J.Tu­mo-Vaižgan­to vi­du­rinėje mo­kyk­lo­je – 83, Pandėly­je – 54. Sprendžiant pa­gal olim­piadų re­zul­ta­tus bei ki­tus pa­sie­ki­mus res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se iš šių metų lai­dos ti­ki­ma­si ne vie­no šim­tu­ko.

 

 Ne­be­li­ko dvi­gubų eg­za­minų

Šiais me­tais lie­tu­vių kal­bos vals­ty­binį eg­za­miną rin­ko­si per­pus dau­giau mo­ki­nių nei per­nai – 356, mo­kyk­linį – 187. Pri­min­si­me, kad šie­met vie­nin­te­lis dvi­gu­bas – ir mo­kyk­li­nis, ir vals­ty­bi­nis – li­ko tik pri­va­lo­ma­sis lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nas. Pa­gal ne­pri­va­lomų eg­za­minų pa­si­rin­kimą mūsų ra­jo­ne ir šie­met pir­mau­ja ma­te­ma­ti­ka bei is­to­ri­ja: ma­te­ma­ti­kos vals­ty­binį per­nai laikė 183, šie­met – 325, is­to­ri­jos per­nai – 165, šie­met – 280. Taip pat daugėja no­rinčių lai­ky­ti in­for­ma­ti­kos vals­ty­binį eg­za­miną – per­nai bu­vo tik 8, šie­met – 50. Sto­jant į aukštąsias mo­kyk­las šie­met bus at­sižvel­gia­ma dau­giau­sia į ke­tu­ris da­ly­kus – tris eg­za­minų ver­ti­ni­mus ir vieną me­tinį pažymį. Svar­biau­sias šių metų bran­dos eg­za­minų se­si­jos po­ky­tis yra tas, kad ne­be­li­ko d­vi­gubų eg­za­minų. Išim­tis – lie­tu­vių kal­ba, ku­rią ga­li­ma lai­ky­ti ir mo­kyk­li­niu, ir vals­ty­bi­niu ly­giu. Vi­si ki­ti eg­za­mi­nai, turėję ti­pus, bus tik vals­ty­bi­niai, o tik mo­kyk­li­niais išli­ko ge­og­ra­fi­ja, dailė, mu­zi­ka bei nau­jai įves­tas tech­no­lo­gijų eg­za­mi­nas. Šiais me­tais pa­ga­liau at­si­sa­ky­ta ir pa­kar­to­tinės se­si­jos. Tie­sa, lie­tu­vių gim­to­sios kal­bos eg­za­miną bus ga­li­ma per­lai­ky­ti. Be to, per­lai­ky­ti eg­za­mi­nus galės ir tie, ku­rie turės pažymą dėl ne­nu­ma­ty­to at­ve­jo ar li­gos.Nau­jovė šie­met lau­kia ir sto­jančiųjų į aukštąsias mo­kyk­las. Skel­bia­ma, kad šiais me­tais vi­si prašymai stu­di­juo­ti bus re­gist­ruo­ja­mi tik in­ter­ne­tu, Lie­tu­vos aukštųjų mo­kyklų aso­cia­ci­jos ben­dra­jam priėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti in­ter­ne­to tin­kla­la­py­je. Prašymai bus pri­ima­mi iki lie­pos 19 die­nos.

 

Reda Milaknienė

blank
Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Rekomenduojami video: