Penk­ta­dienį ra­jo­no sa­vi­val­dybėje kon­kur­se dėl Ro­kiškio kai­miško­sios se­niūni­jos se­niūno pos­to varžysis trys kan­di­da­tai.

 Do­ku­men­tus pa­teikė ak­cinės ben­drovės “Su­skys­tin­tos du­jos” Ro­kiškio dujų ūkio viršinin­kas Vy­tau­tas Ma­siu­lis, “Sod­ros” Ro­kiškio sky­riaus tei­si­ninkė Da­lia Ja­nu­lienė ir Vals­tybės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Šiau­lių rink­tinės Za­rasų užkar­dos Ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos po­sky­rio viršinin­kas Vil­man­tas Rau­pys. Tei­si­ninkė D.Ja­nu­lienė sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­je ne nau­jokė – 9 me­tus dir­bo žemėtvar­kos sky­riaus vedėjos pa­va­duo­ja. Kan­di­datė pri­klau­so kon­ser­va­to­rių par­ti­jai, nors tei­gia šiuo me­tu nuo po­li­ti­kos nu­to­lu­si. V.Ma­siu­lis 1995-1999 m. bu­vo ra­jo­no me­ras. Ki­lus kon­flik­tams, jis, ne­baigęs ka­den­ci­jos, iš pos­to pa­si­traukė. Dir­bo DnB NORD ban­ko Ro­kiškio sky­riaus val­dy­to­ju, nuo 2004 m. va­do­vau­ja ak­cinės ben­drovės “Su­skys­tin­tos du­jos” Ro­kiškio dujų ūkiui. Ba­jo­ruo­se gy­ve­nan­tis V.Rau­pys teigė, jog da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se pa­ska­ti­no idėjos ir no­ras se­niūni­jai, ku­rio­je jis gy­ve­na, pa­teik­ti nau­jovių. Dar vie­nas mo­ty­vas – ga­li­mybė dirb­ti arčiau namų. Pa­reigūnas jau ket­vir­tus me­tus važinėja į Za­ra­sus. V.Rau­pys jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai ne­pri­klau­so, tei­gia esan­tis ak­ty­vus – da­ly­vau­ja Ba­jorų kai­mo ben­druo­menės veik­lo­je.

GR inform.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: