R.Dovydėno pieš.
R.Dovydėno pieš.

Vandens skaitiklių tikrintoju apsimetęs aferistas kruopščiai surezgė pinkles, į kurias pakliuvo ir skaudžiai nukentėjo 84-erių Taikos gatvės gyventoja O.K. Iš garbingo amžiaus moters nusikaltėlis pagrobė voką su 10 100 Lt.

Pažadėjo grąžinti permoką

Į Taikos gatvės daugiabučio namo butą pasibeldęs vyras prisistatė vandens skaitiklio tikrintoju. Moteriškės įleistas vidun, jis apžiūrėjo skaitiklį, o tada jai pranešė gerą žinią: šeimininkė yra sumokėjusi gerokai daugiau, nei reikalauja skaitiklio rodmenys. Nudžiugusiai buto šeimininkei vyriškis žadėjo čia pat grąžinti permoką.
Rajono policijos komisariato viršininkas Stasys Meliūnas pasakojo, jog surinkti duomenys byloja tolesnius įvykius. Tariamasis inspektorius išsitraukė lapą, kuriame turėjo pasirašyti neva permoką atgausianti gyventoja. Nekilo įtarimų ir tuomet, kai šis, iš piniginės išsiėmęs 500 Lt kupiūrą, paprašė grąžos. Santaupų namuose neturėjusi moteris suskubo pas kaimynę O.K. keisti stambaus pinigo. Kartu su ja pas kaimynę užsuko ir skaitiklio tikrintojas. Kaimynė irgi neįtarė nieko blogo: ji išsitraukė pinigų kupiną voką ir pakeitė kupiūrą.

Afe­ris­to pla­nas su­veikė  

Išvydęs ne­menką grobį nu­si­kaltėlis aki­mirks­niu su­mo­jo, ką da­ry­ti. Pirmąją auką jis par­siuntė į sa­vo butą at­si­nešti as­mens do­ku­men­to, o vo­ko su pi­ni­gais šei­mi­nin­kei pa­siūlė pa­tik­rin­ti ir jos van­dens skai­tiklį. Mo­te­riškei liep­ta ei­ti į vo­nią ir at­suk­ti van­dens čiaupą, o jis tuo me­tu stebėsiąs, ar tei­sin­gai su­ka­si skai­tik­lio ro­dyklė. Po ke­lių mi­nučių O.K. šūktelėjo ta­ria­ma­jam ins­pek­to­riui, ar ji jau ga­lin­ti užsuk­ti čiaupą. Nie­kas jai ne­at­sakė. Bu­tas bu­vo tuščias: ne­li­ko nei ta­ria­mo­jo ins­pek­to­riaus, nei vo­ko su di­de­le pi­nigų su­ma. Šoko ištik­tos mo­te­rys su­pra­to esančios skaudžiai ap­gau­tos. Apie nu­si­kal­timą pra­nešta po­li­ci­jai.

 

Nu­si­kaltėliai to­bulėja  

S.Me­liūno tei­gi­mu, šį nu­si­kal­timą įvykdęs afe­ris­tas su­ma­niai pa­si­nau­do­jo gar­bin­go amžiaus gy­ven­tojų pa­tik­lu­mu. Minėtas ap­gaulės at­ve­jis, anot viršinin­ko, tar­si kla­si­ki­nis: į afe­ris­to pin­kles pa­kliu­vo gar­bin­go amžiaus mo­te­ris, pa­tikėju­si, jog ga­li gau­ti pi­nigų. Greičiau­sia bu­vo nu­ma­ty­ta ap­lin­kybė, kad au­ka ga­li ne­turėti smul­kes­nių pi­nigų iškeis­ti jo 500 Lt ku­piūrai. Tuo­met su­veikė afe­ris­to pla­nas „B“ – pi­nigų kei­ti­mas pas au­kos pažįsta­mus. Anot pa­reigūno, pa­našaus pobūdžio nu­si­kal­ti­mus su­pla­navę afe­ris­tai tu­ri po ke­letą sce­na­rijų. Jei­gu du­ris at­ve­ria jau­ni žmonės, tuo­met jie ap­si­me­ta, kad pa­si­beldė ne į tas du­ris ar­ba pa­sa­ko išgal­votą žmo­gaus pa­vardę, ku­rio ne­va čia ieško.

S.Me­liūno tei­gi­mu, nu­ma­ty­ti vi­sus nu­si­kaltėlių sukčia­vimų sce­na­ri­jus neįma­no­ma. Todėl jis la­bai prašo gy­ven­to­jus, ypač vy­res­nio amžiaus, neįsi­leis­ti ne­pažįstamų as­menų, ne­de­monst­ruo­ti na­muo­se lai­komų san­taupų, pa­reigūnais pri­sis­tačiu­siųjų prašyti as­mens do­ku­mentų ir dar­bo pažymėjimų. Ypač pa­vo­jin­ga su­si­gun­dy­ti sukčių siūlo­mo­mis pa­slau­go­mis. Ra­jo­ne daug kartų skambėjo afe­ristų is­to­ri­jos apie te­le­fo­ni­nius sukčius, pra­nešančius apie bėdon pa­te­ku­sius ar­ti­muo­sius, apie pen­sijų per­skaičia­vi­mus, pi­nigų kei­ti­mus, žada­ma ne­mo­ka­mai at­vežti malkų ir apie di­de­lių prizų laimėji­mus.

 

 

 „Kab­liukų“ yra  

Dėl di­delės pi­nigų su­mos va­gystės iš O.K. namų ko­mi­sa­ria­te pradėtas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. S.Me­liūnas vi­lia­si, kad afe­ristą pa­vyks išsiaiškin­ti, nors to­kias by­las tir­ti nėra pa­pras­ta. Anot pa­reigūno, šio­je sukčia­vi­mo is­to­ri­jo­je yra ne­di­de­lių „kab­liukų“, ku­riais ti­ki­ma­si su­ras­ti sukčiaus pėdsa­kus. Po­li­ci­ja prašo gy­ven­tojų, į ku­rių du­ris šio­mis die­no­mis beldėsi ne­pažįsta­mas as­muo, pri­sis­ta­tan­tis van­dens skai­tik­lių tik­rin­to­ju ar­ba ap­si­metęs, jog pa­si­beldė ne į tas du­ris, pa­gal­bos. Jei­gu tu­ri­te ko­kių nors žinių, prašoma skam­bin­ti tel. 112.  

Aldona Minkevičienė

Rašyti komentarą

avatar
  Subscribe  
Informuoti apie