Švie­ti­mo sky­riaus vedėjas Au­ri­mas LAUŽADIS.
Švie­ti­mo sky­riaus vedėjas Au­ri­mas LAUŽADIS.

 

Tau­py­mo pla­nai pa­lietė ir vieną jaut­riau­sių šalies bei ra­jo­no gy­ve­ni­mo sričių – švie­timą. Net klestėji­mo lai­ko­tar­piu ra­jo­no mo­kyk­los, vaikų darželiai ne­tviskėjo pra­ban­ga, taupė lėšas būti­niau­siems pir­ki­niams. Min­ti­mis, kaip sun­kmečiu ver­sis ra­jo­no mo­kyk­los, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos, spor­to ir me­no mo­kyk­los, da­li­no­si ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo sky­riaus vedėjas Au­ri­mas LAUŽADIS.

 

  Ar švie­ti­mo įstai­gos stip­riai pa­jus su­mažėjusį fi­nan­sa­vimą?

Nuo šių metų sau­sio, ly­gi­nant su per­nai rugsėju, moks­lei­vio krepšelis su­mažėjo 10 proc. Nuo sun­kmečio pradžios ba­zi­nis jo ko­e­fi­cien­tas mažin­tas ke­lis­kart, ir iš vi­so moks­lei­vio krepšelis su­mažėjęs maždaug penk­ta­da­liu. Guodžia tai, kad ta ra­jo­no biudžeto da­lis, ku­rią su­da­ro mo­ki­nio krepšelis ir ku­ri šie­met sie­kia 24,372 mln. litų, finansuojama kiek ge­riau nei ra­jo­no biudžetas ap­skri­tai. Asig­na­vi­mai nevėluo­ja, va­di­na­si, mo­ky­to­jams mo­kyk­los ga­li lai­ku išmokėti at­ly­gi­ni­mus.

 

 

 

Visas interviu šeštadienio “Gimtajame…”

Lina Dūdaitė

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: