AKTUALUS KLAUSIMAS. Pas­ku­ti­nia­ja­me šių metų “Gim­to­jo Ro­kiškio” nu­me­ry­je spaus­din­si­me in­ter­viu su ra­jo­no me­ru Al­man­tu Blažiu, vi­ce­me­ru Al­bi­nu Ur­bo­nu, sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Gin­tau­tu Re­ker­ta, jo pa­va­duo­to­ju Alo­y­zu Jočiu. Lau­kia­me “Gim­to­jo…” skai­ty­tojų klau­simų apie ak­tu­a­liau­sias ra­jo­no pro­ble­mas ir to­les­nes jo per­spek­ty­vas, nu­veik­tus dar­bus bei at­ei­ties pla­nus. Klau­si­mus ga­li­te siųsti: Ne­pri­klau­so­mybės a. 22, elek­tro­ni­niu paštu gr@post.om­ni­tel.net, pa­teik­ti tin­kla­la­py­je www.gro­kis­kis.lt ar­ba pa­dik­tuo­ti tel. 71337.

Subscribe
Informuoti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus

Rekomenduojami video: